1%, który wiele zmienia

OPP w Polsce

Od 1 stycznia 2004 r. organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Kwestię tę reguluje, m.in. uchwalona w 2003 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873).

Wprowadzając te zapisy, ustawodawca miał na celu stworzenie pewnej elity wśród podmiotów zaliczanych do III sektora, które prowadząc działalność na rzecz ogółu społeczności, cechować się będą transparentnością. Dlatego też, aby uzyskać status OPP, organizacja musi spełniać wiele warunków. Status ten wiąże się również ze specjalnymi przywilejami, w tym, m.in. prawem do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jak też możliwością nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

 

Rzeczywistość 1%

Obecnie status OPP, uprawniający do otrzymania 1% podatku dochodowego, ma w Polsce 7289 organizacji, czyli o ponad 350 więcej niż w 2012 r. W ubiegłym roku organizacje o statusie OPP otrzymały ponad 457 mln zł, a średnia kwota przekazana przez podatnika wyniosła 40,96 zł. Okazuje się jednak, że sposób rozłożenia tych środków na poszczególne podmioty jest bardzo nierówny. 30 największych organizacji (ok. 0,43% wszystkich OPP) otrzymało bowiem ponad 42% pieniędzy przekazanych przez podatników. Problem ten dostrzegło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które rozważa zmianę zasad przyznawania 1%.

Tylko czy aż 43%?

Z roku na rok rośnie liczba osób przekazujących 1% swojego podatku dochodowego na rzecz OPP, dzięki którym podmioty te mają szansę na większą skalę realizować ważne społecznie przedsięwzięcia. W 2004 r. (pierwszym roku obowiązywania tego prawa) było to niewiele ponad 80 000 osób. W ubiegłym roku natomiast ponad 11 mln. Zmiana jest kolosalna. Wynika ona m.in. ze znacznego uproszenia procedury przekazywania 1%, jak również ze wzrostu świadomości społecznej w tym zakresie. W dalszym ciągu jednak 57% podatników nie decydowało się na ten krok.

Zostań Ambasadorem 1%      

W zmianie przytoczonych statystyk pomóc mogą sami księgowi oraz pracownicy biur rachunkowych.  Stowarzyszanie MANKO zainicjowało kampanię społeczną „Zostań Ambasadorem 1%", w której kieruje list oraz mailing do księgowych i biur rachunkowych, zachęcający do przypominania klientom o możliwości przekazywania 1%. Ponadto, aby ułatwić księgowym zadanie, na stronie kampanii - na portalu http://www.ksiegowiprzyszlosci.pl/ zamieszczona jest wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego uprawnianych do otrzymywania 1% podatku.

Patronat honorowy nad kampanią objął pan Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz pan Ryszard Tutko - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Biur Rachunkowych. Kampanię wspiera Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

źródło: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.