Umowa o zakazie konkurencji

           W warunkach narastającej konkurencji coraz ważniejsze staje się odpowiednie zabezpieczenie pracodawcy przed działaniem konkurencyjnym pracowników, także po ustaniu zatrudnienia. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy mają dostęp do kluczowych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na poważne szkody. Aby zakaz konkurencji był skuteczny musi być zawarty na piśmie, w formie odrębnej umowy. 

           Zgodnie z art. 1011 i 2   kodeksu pracy  w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody.

         W przypadku umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy należy pamiętać o wskazaniu okresu trwania umowy, a także zdefiniowaniu odszkodowania jakie będzie  przysługiwać pracownikowi z tytułu ograniczenia swobody w zakresie wyboru nowego pracodawcy. Odszkodowanie to nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

Doradca podatkowy

Biuro Rachunkowe BADESTA


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.