Bezpłatny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń TK

Uprzejmie informujemy, że Rządowe Centrum Legislacji uruchomiło Publiczny Portal Informacji o Prawie (PPIoP). W serwisie tym bezpłatnie udostępniono: 

- skorowidz obowiązujących aktów prawnych;
- informacje o wydanych i niewydanych przepisach wykonawczych do ustaw;
- informację o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzających niezgodność przepisu z Konstytucją, uwzględniającą stan ich wykonania


W module Skorowidz obowiązujących aktów prawnych zamieszczane są obowiązujące akty prawne oraz wyroki Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do danego aktu prawnego. W przypadku ustaw moduł uwzględnia również informację o zawartych w ustawie upoważnieniach ustawowych wraz ze stanem ich wykonania.
Moduł Upoważnienia Ustawowe zawiera informacje o stanie wykonalności upoważnień ustawowych, ilości aktów wykonawczych wydanych i niewydanych a także przyczynach opóźnienia. Ponadto w module zamieszczane są informacje o stanie prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonawczego oraz tekst aktu wykonawczego.
Moduł Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zawiera tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem, informację o stanie prac legislacyjnych, tekst aktu wykonującego wyrok.

źródło: ppiop.rcl.gov.pl


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.